Search for products..

Home / Categories / World In Box /

World In Box - Panchayati Raj

World In Box - Panchayati Raj

per piecebadge
badge
badge

Product details

  • ગ્રામ્ય તથા શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓની સરળ ભાષામાં સમજૂતી
  • પ્રકરણ મુજબ અગત્યના પ્રશ્નોનો સમાવેશ
  • સંપૂર્ણરૂપે ગુજરાત પંચાયત ધારાની કલમોનો સમાવેશ
  • UPSC, GPSC તથા વર્ગ-3ની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો સમાવેશ

Similar products


Home

Cart

Account